Monday, August 17, 2009

อุบลราชธานี ท่องเที่ยว ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตั้งอยู่ที่ จ. อุบลราชธานี ภูผาแต้มได้ถูก จัดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2524 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม นี้มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาติดต่อกันลักษณะสูง ระดับความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 100-600 เมตร จากระดับน้ำทะเลแนวเขตด้านทิศตะวันออกใช้เส้นแบ่งเขตแดนประเทศระหว่างไทย-ลาว ซึ่งจะมีแม่น้ำโขงเป็นแนวเขตแดนโดยมีความยาวประมาณ 63 กิโลเมตร จะมีสภาพ พื้นที่โดยรวมเป็นลานหิน และรอบแนวเขตถัดจากฝั่งแม่น้ำโขง จะเป็นลักษณะหน้าผาสูงชัน

อุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น ห้วยช้าง ห้วยภูโลง ห้วยลาน ห้วยเพราะ ห้วยแยะ ห้วยกวย ฯลฯ แล้วสภาพของอากาศจะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ก็จะมีฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน-กันยายน ช่วงนี้จะเป็นฤดูฝน ส่วนฤดูหนาว ก็จะเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์ นี้คือฤดูหนาว และฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม-พฤษภาคม เป็นฤดูร้อน

อุณหภูมิในแต่ละฤดูนี้จะมีความ แตกต่างกันอย่างมาก ในฤดูฝนนี้ก็จะมีการเกิด พายุฝนฟ้าคะนองอยู่บ่อยๆ จนถึงบ่อยมากเลย ในฤดูหนาวละก็อากาศ จะเย็นสบายมาก แต่ก็แห้งแล้งเหมือนกัน เพราะความชื้นในบรรยากาศมีน้อย จนบางครั้งทำให้เกิดไฟป่าก็มี ส่วนในฤดูร้อนอากาศก็จะร้อนจัดเลย จนทำให้ต้นไม้ใบหญ้านี้แห้ง

สภาพป่าโดยทั่วไปก็จะเป็น ป่าเต็งรัง เสียส่วนใหญ่ ลักษณะมีหินโผล่ป่าโปร่ง ต้นไม้แคระแกร็น แต่ก็มีความสวยงามตามธรรมชาติ ส่วนสัตว์ป่า ก็จะพบแต่สัตว์ขนาดเล็ก สัตว์ประเภทเลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ยังไม่พบ สัตว์ป่าที่พบได้ทั่วไปก็จะมี เช่น อีเห็น สุนัขจิ้งจอก กระต่ายป่า ชะมด ฯลฯ หากเป็นฤดูแล้งเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงมาก ก็จะพบเห็นสัตว์ประเภทหมูป่า เลียงผา ว่ายน้ำข้ามมาจากฝั่งประเทศลาวอยู่เสมอๆ พวกนกพวกปลาก็จะมี เช่น ปลาบึก ปลากรด ปลาตูนา นกก็มี นกขุนทอง นกยูง เหยี่ยว เป็นต้น อุทยานแห่งชาติภูผาแต้มนี้เป็นที่ท่องที่สำคัญของคนใน จ. อุบลราชธานี

No comments: